Lịch công tác
Chọn ngày

Thứ 2 - Ngày 15/01/2018
Ban lãnh đạo trường dự sinh hoạt dưới cờ đầu tuần.
- Hiệu trưởng Nguyễn Văn Triệu, Phó Hiệu trưởng Lê Thị Thảo, Chủ tịch CĐ Trần Thị Tám, làm việc bình thường.
- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Khoa Diệu Hồng, nghỉ phép (bệnh).
- Tổng phụ trách Dương Thị Lan, sinh hoạt Sao – Đội ở các lớp.
Thứ 3 - Ngày 16/01/2018
- Hiệu trưởng Nguyễn Văn Triệu, dự giờ thăm một số lớp.
- Phó Hiệu trưởng Lê Thị Thảo, tiếp tục chỉ đạo bồi dưỡng 3 HS tham gia Viết chữ đẹp cấp TP.
- Chủ tịch CĐ Trần Thị Tám, làm việc bình thường tại cơ quan.
- Tổng phụ trách Dương Thị Lan, sinh hoạt Sao – Đội ở các lớp.
- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Khoa Diệu Hồng, nghỉ phép (bệnh).
Thứ 4 - Ngày 17/01/2018
- Hiệu trưởng Nguyễn Văn Triệu, Chủ tịch CĐ Trần Thị Tám, làm việc bình thường tại cơ quan.
- Phó Hiệu trưởng Lê Thị Thảo, tiếp tục chỉ đạo bồi dưỡng 3 HS tham gia Viết chữ đẹp cấp TP.
- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Khoa Diệu Hồng, hoàn thành hồ sơ đăng ký thi GVCN giỏi cấp quận.
- Chủ tịch CĐ Trần Thị Tám, làm việc bình thường tại cơ quan.
- Tổng phụ trách Dương Thị Lan, sinh hoạt Sao – Đội ở các lớp.
Thứ 5 - Ngày 18/01/2018
- Hiệu trưởng Nguyễn Văn Triệu, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Khoa Diệu Hồng, Chủ tịch CĐ Trần Thị Tám, làm việc bình thường tại cơ quan.
- Phó Hiệu trưởng Lê Thị Thảo, tiếp tục chỉ đạo bồi dưỡng 3 HS tham gia Viết chữ đẹp cấp TP.
Thứ 6 - Ngày 19/01/2018
- Hiệu trưởng Nguyễn Văn Triệu, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Khoa Diệu Hồng, Chủ tịch CĐ Trần Thị Tám, Tổng phụ trách Dương Thị Lan, làm việc bình thường tại cơ quan.
- Phó Hiệu trưởng Lê Thị Thảo, tiếp tục chỉ đạo bồi dưỡng 3 HS tham gia Viết chữ đẹp cấp TP.
Thứ 7 - Ngày 20/01/2018
- Hiệu trưởng Nguyễn Văn Triệu, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Khoa Diệu Hồng, tham dự họp chuyên môn với các tổ.
- Phó Hiệu trưởng Lê Thị Thảo, đưa 3 HS tham gia Viết chữ đẹp cấp TP.
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa?