Lịch công tác
Chọn ngày

Thứ 2 - Ngày 12/03/2018
- Ban lãnh đạo trường dự sinh hoạt dưới cờ đầu tuần.
- Hiệu trưởng Nguyễn Văn Triệu, Phó Hiệu trưởng Lê Thị Thảo, Chủ tịch CĐ Trần Thị Tám, Tổng phụ trách Dương Thị Lan, làm việc bình thường.
- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Khoa Diệu Hồng, kiểm tra và bồi dưỡng 2 GV thi GVCN giỏi cấp thành phố.
Thứ 3 - Ngày 13/03/2018
- Hiệu trưởng Nguyễn Văn Triệu, dự giờ thăm một số lớp.
- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Khoa Diệu Hồng, kiểm tra và bồi dưỡng 2 GV thi GVCN giỏi cấp thành phố.
- Phó Hiệu trưởng Lê Thị Thảo, kiểm tra hồ sơ tái công nhận thư viện xuất sắc.
- Chủ tịch CĐ Trần Thị Tám, làm việc bình thường.
- Tổng phụ trách Dương Thị Lan, sinh hoạt Sao – Đội ở các lớp và chuẩn bị hồ sơ thi TPT giỏi cấp quận.
Thứ 4 - Ngày 14/03/2018
- Hiệu trưởng Nguyễn Văn Triệu, Chủ tịch CĐ Trần Thị Tám, làm việc bình thường.
- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Khoa Diệu Hồng, tham gia đoàn công tác của PGD về thi GVCN giỏi cấp thành phố.
- Phó Hiệu trưởng Lê Thị Thảo, chỉ đạo GV chuyên trách cập nhật, rà soát trẻ trong địa bàn.
- Tổng phụ trách Dương Thị Lan, sinh hoạt Sao – Đội ở các lớp và chuẩn bị hồ sơ thi TPT giỏi cấp quận.
Thứ 5 - Ngày 15/03/2018
- Hiệu trưởng Nguyễn Văn Triệu, Phó Hiệu trưởng Lê Thị Thảo, Chủ tịch CĐ Trần Thị Tám, Tổng phụ trách Dương Thị Lan, làm việc bình thường tại cơ quan.
- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Khoa Diệu Hồng, tham gia đoàn công tác của PGD về thi GVCN giỏi cấp thành phố.
Thứ 6 - Ngày 16/03/2018
- Hiệu trưởng Nguyễn Văn Triệu, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Khoa Diệu Hồng, Phó Hiệu trưởng Lê Thị Thảo, Chủ tịch CĐ Trần Thị Tám, Tổng phụ trách Dương Thị Lan, làm việc bình thường tại cơ quan.
Thứ 7 - Ngày 17/03/2018
Chưa có lịch công tác
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa?