Sơ đồ tổ chức

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Triệu

Ngày, tháng, năm sinh: 03/01/1963

Chức vụ: Hiệu trưởng

Điện thoại: 0985761763

E- mail: nguyenvantrieu@pgdomon.edu.vn

 

 

Họ và tên: Nguyễn Khoa Diệu Hồng

Ngày, tháng, năm sinh: 13/08/1964

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại: 0946408299

E- mail: kxuanhong64@gmail.com

 

 

Họ và tên: Lê Thị Thảo

Ngày, tháng, năm sinh: 04/04/1964

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại: 0918594396

E- mail: thaongoc90ct@gmail.com

 

 

Họ và tên: Trần Thị Tám

Ngày, tháng, năm sinh: 10/04/1968

Chức vụ: Chủ tịch công đoàn

Điện thoại: 0934782596

E- mail: tamloc2000@gmail.com

 

 

Họ và tên: Dương Lan

Ngày, tháng, năm sinh: 07/08/1982

Chức vụ: Tổng phụ trách

Điện thoại: 0979241142

E- mail: thilan0782@gmail.com