Chi tiết tin
Quay lại

THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục Năm học: 2016 – 2017

Ngày 24/10/2017, 09:54

     PHÒNG GD&ĐT QUẬN Ô MÔN                                                                        Biểu mẫu 06

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ

 

 

 THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục

Năm học: 2016 – 2017

Đơn vị : TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ

 

TT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

lớp 1

lớp 2

lớp 3

lớp 4

lớp 5

I

Tổng số hs

714

103

158

150

162

141

II

Số hs học 2b/ngày ( tỉ lệ so với tổng số )

556

77,9

81

78,6

125

79,1

112

74,7

129

79,6

109

77,3

III

Số hs xếp loại về phẩm chất

714

103

158

150

162

141

1

Đạt ( tỉ lệ so với tổng số )

714

100%

103

100%

158

100%

150

100%

162

100%

141

100%

2

Chưa đạt (tỉ lệ so với tổng số)

/

/

/

/

/

/

IV

Số hs xếp loại về năng lực

714

103

158

150

162

141

1

Tiếng Việt

714

103

158

150

162

141

a

Đạt (tỉ lệ so với tổng số)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

b

Chưa đạt ( tỉ lệ so với tổng số )

/

/

/

/

/

/

2

Toán

714

103

158

150

162

141

a

Đạt (tỉ lệ so với tổng số)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

b

Chưa đạt ( tỉ lệ so với tổng số )

/

/

/

/

/

/

3

Khoa học

303

x

x

x

162

141

a

Đạt (tỉ lệ so với tổng số)

100%

x

x

x

100%

100%

b

Chưa đạt ( tỉ lệ so với tổng số )

/

x

x

x

/

/

4

Lịch sử & Địa lý

303

x

x

x

162

141

a

Đạt (tỉ lệ so với tổng số)

100%

x

x

x

100%

100%

b

Chưa đạt ( tỉ lệ so với tổng số )

/

x

x

x

/

/

5

Tiếng nước ngoài

714

103

158

150

162

141

a

Giỏi ( tỉ lệ so với tổng số )

60,6

77,7

48,7

73,3

54,3

55,3

b

Khá ( tỉ lệ so với tổng số )

36,6

22,3

50,7

26,0

43,2

34,8

c

Trung bình ( tỉ lệ so với tổng số )

2,8

/

0,6

0,7

2,5

9,9

d

Yếu ( tỉ lệ so với tổng số )

/

/

/

/

/

/

6

Đạo đức

714

103

158

150

162

141

a

Đạt (tỉ lệ so với tổng số)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

b

Chưa đạt ( tỉ lệ so với tổng số )

/

/

/

/

/

/

7

Tự nhiên xã hội

411

103

158

150

x

x

a

Đạt (tỉ lệ so với tổng số)

100%

100%

100%

100%

x

x

b

Chưa đạt ( tỉ lệ so với tổng số )

/

/

/

/

x

x

8

Âm nhạc

714

103

158

150

162

141

a

Đạt (tỉ lệ so với tổng số)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

b

Chưa đạt ( tỉ lệ so với tổng số )

/

/

/

/

/

/

9

Mĩ thuật

714

103

158

150

162

141

a

Đạt (tỉ lệ so với tổng số)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

b

Chưa đạt ( tỉ lệ so với tổng số )

/

/

/

/

/

/

10

Kĩ thuật (Thủ công)

714

103

158

150

162

141

a

Đạt (tỉ lệ so với tổng số)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

b

Chưa đạt ( tỉ lệ so với tổng số )

/

/

/

/

/

/

11

Thể dục

714

103

158

150

162

141

a

Đạt (tỉ lệ so với tổng số)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

b

Chưa đạt ( tỉ lệ so với tổng số )

/

/

/

/

/

/

V

Tổng hợp kết quả cuối năm

714

103

158

150

162

141

1

Lên lớp thẳng(tỉ lệ so với tổng số)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

Trong đó: HS được khen thưởng

369

88

87

63

70

61

2

Kiểm tra lại (tỉ lệ so với tổng số )

0

0

0

0

0

0

4

Lưu ban (tỉ lệ so với tổng số )

0

0

0

0

0

0

5

Bỏ học (tỉ lệ so với tổng số )

0

0

0

0

0

0

VI

Số hs đã hoàn thành chương trình TH (tỉ lệ so với tổng số )

 

 

 

 

 

100%

 

Phước Thới, ngày 24 tháng 5 năm 2017

                                                                                                                                     Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                                (Đã ký)

                                                                                                                                        Nguyễn Văn Triệu

TH Nguyễn Huệ