Chi tiết tin
Quay lại

Công khai tài chính theo Thông tư 61/2017/TT-BTC

Ngày 03/04/2018, 09:15
Biểu số 2- Ban hành kèm theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính  
 Đơn vị:  TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ    
Chương 622:    
DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
(Dùng cho đơn vị dự  toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
    ĐV tính: đồng  
Số Nội dung    
TT      
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách    
  phí, lệ phí    
1 Số thu phí, lệ phi    
1,1 Lệ phí    
1,2 Phí    
2 Từ nguồn thu phí được để lại    
2,1 Phí    
2,2 Chi quản lý hành chính    
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ    
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ    
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN    
3,1 Lệ phí    
3,2 Phí    
II Dự toán chi ngân sách nhà nước                          4.626.195.000  
1 Chi quản lý hành chính    
1,1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ    
1,2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ    
2 Nghiên cứu khoa học    
2,1 Kinh phí thực hiện nhiêm vụ khoa học công nghệ    
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia    
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ    
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở    
2,2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng    
2,3 Kinh phí nhiệm vụ  không thường xuyên     
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề                          4.626.195.000  
3,1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                             4.212.613.000  
3,2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                                413.582.000  
3,3 Kinh phí nhiệm vụ CCTL    
       
                                                                                       Phước Thới, ngày 07  tháng 02   năm 2017  
  Kế toán  Hiệu trưởng  
       
       
       
  Châu Thanh Tâm Nguyễn Văn Triệu  

 

 

 

Biểu số 4- Ban hành kèm theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính
 Đơn vị:  TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ          
Chương 622:          
QUYẾT TOÁN THU-CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2017
(Dùng cho đơn vị dự  toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
            ĐV tính: đồng
    Số liệu Số liệu    Trong đó  
Số Nội dung báo cáo quyết toán  Quỹ Mua sắm,  Trích lập 
    quyết toán được duyệt lương  sửa chữa,   các quỹ 
             (khác)
I Quyết toán thu          
A Tổng số thu   2.694.940.000              2.694.940.000
1 Số thu phí, lệ phí          
1,2 Phí          
  Thu học phí buổi thứ 2          
  Thu khác (Căn tin, giữ xe...)          
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ   2.694.940.000              2.694.940.000
  Tiền ăn      1.735.280.000                 1.735.280.000
   Quản lý bán trú         959.660.000                    959.660.000
3 Thu sự nghiệp khác          
B Chi từ nguồn thu được để lại   2.435.698.080              2.435.698.080
1 Chi từ nguồn thu phí được để lại          
1.1 Chi sự nghiệp……..          
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
1.2 Phí          
  Thu học phí buổi thứ 2          
  Thu khác (Căn tin, giữ xe...)          
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ   2.435.698.080              2.435.698.080
  Tiền ăn      1.496.700.000                 1.496.700.000
   Quản lý bán trú         938.998.080                    938.998.080
3 Thu sự nghiệp khác          
C Số thu nộp NSNN          
1 Số phí, lệ phí nộp NSNN          
1.1 Lệ phí          
1.2 Phí          
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
II Quyết toán chi ngân sách nhà nước   4.611.629.000                   -      3.660.981.798  554.731.467           395.915.735
1 Chi quản lý hành chính          
2 Nghiên cứu khoa học          
3 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo, dạy nghề   4.611.629.000                   -      3.660.981.798  554.731.467           395.915.735
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên      4.212.613.000         3.575.697.798     293.599.467              343.315.735
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên         399.016.000              85.284.000     261.132.000                52.600.000
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình          
5 Chi bảo đảm xã hội          
6 Chi hoạt động kinh tế          
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường          
8  Chi sự nghiệp văn hóa thông tin          
9 Chi sự nghiệp thể dục thể thao          
10 Chi Chương trình mục tiêu          
       Phước Thới, ngày  07  tháng  02  năm 2017
     
  Kế toán     Hiệu trưởng
             
             
             
             
  Châu Thanh Tâm   Nguyễn Văn Triệu
TH Nguyễn Huệ